Ziraat Fakültesi

Misyon

Fakültemiz evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için 21. Yüzyılın küresel rekabet ortamının gerektirdiği mesleki ve iletişim becerilerine sahip, kendini geliştiren, özgür düşünceli ve girişimcilik özelliklerine sahip çağdaş, bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak, toplumun gelişmesine katkıda bulunacak şekilde aydın ve yaratıcı düşünebilen, tepkisini demokratik yollarla ortaya koyan, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, öğrenme ve öğretme yöntemlerine uyum sağlayan, değişime açık, ekip çalışmasını bilen, başarı adına tüm meslek dalları ile işbirliği yapan, günü değil geleceği gören araştırma yapan, elde edilen sonuçları uygulamaya koyan, doğal kaynaklarını insanlığın yararına en ekonomik biçimde kullanarak mal ve hizmet üretmeye ilişkin mühendislik bilgileri edinmiş nitelikli bireyler yetiştirmeyi, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.

Vizyon

Hedefimiz ise; Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan kıvanç duyulan, çağdaş eğitim ve öğretim tekniklerini kullanarak, ulusal ve uluslararası düzeyde benzer eğitim veren kurumlar arasında ön sıralarda yer alan, ülkemiz tarımına yön veren ve bu alanda var olan sorunlara, problemlere çözümler getiren, bilgilerini dünyanın her yerinde kullanabilen, yenilikçi, atılımcı, araştırıcı ve çözümleyici elemanlar yetiştiren, yapmış olduğu araştırma ve yayın hizmetleriyle üreticilere ve sanayi kuruluşlarına yol gösteren, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak örnek bir Fakülte olmaktır.