Ziraat Fakültesi
2014-09-16

FAKÜLTEMİZ 2015-2019 STRATEJİK PLANI YAYINLANDI 

Dünya ve ülkemizde yaşanan hızlı gelişmeler, tüm kurum ve kuruluşları planlı hizmet sunmaya, strateji oluşturmaya, oluşturdukları stratejileri somut hedef ve iş planları ile bütçelere dayandırmaya, performanslarını izlemeye ve hesap vermeye zorlamıştır. Böylece 2006 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan “Kamu İdareleri katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” hükmü gereğince günümüzde kamu yönetiminde uygulamaya geçilen stratejik yönetim anlayışının temeli olan stratejik plan çalışmalarında 2010-2014 beş yıllık dönemi başarı ile tamamlamış, öncü ve örnek Ziraat Fakültesi olma sorumluluğunun bilinciyle, Namık Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2015-2019 yılları stratejik planını sunmuş bulunmaktayız. Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanan Ziraat Fakültesi 2015-2019 yılları Stratejik Planı, Fakültemizin genel bilgilerini, amaç ve hedeflerini, faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmelerini, kurumsal yetenek ve kapasitenin değerlendirilmesi ile öneri ve tedbirleri kapsamaktadır.
 
Bu belgede kurumun tarihçesi, yasal yükümlülükleri, kurumun yapısı, insan kaynakları, teknik alt yapısı, faaliyetleri, mali durumu, durum analizi, vizyonu ve misyonu, bu bağlamda stratejik hedefleri ve iş planlarına ver verilmiştir. Bu belgenin hazırlanması aşamasında Üniversitemiz Stratejik Planlama Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan 2015-2019 yılları Stratejik Plan çalışmaları kapsamında oluşturulmuş Ziraat Fakültesi Birimi Stratejik Planlama Komisyonu, akabinde ise Fakültemiz Bölümlerinde Alt Birim Stratejik Plan Komisyonlarının çalışmalarından faydalanılmış ve belge tüm bölüm temsilcilerinden oluşan Stratejik Plan Alt Komisyonu tarafından derlenmiştir. Stratejik planlama çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin geleceğini belirleyerek bilinçli adımlar atmasını, güçlü yönlerini öne çıkarmasını ve geliştirmesini, eksik yönlerini tamamlamasını sağlayacak ve Kurumu daha da ileriye götürme çabalarında yol gösterici olacaktır. 
 
Stratejik Planlama Kamu İdarelerinin orta ve uzun süreli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini ve bütün bu amaçlara ulaşabilmek için takip edilecek yöntemler ile kaynak dağılımını içeren plan olarak tanımlanmaktadır. Kısaca kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif etmektedir. Ziraat Fakültesi 2015–2019 yılları Stratejik Planı, Ziraat Fakültesinin vizyon, misyon ve temel değerleri ile kurumsal öz değerlendirme sonuçları yanı sıra, Ziraat Fakültesinin geleceğinin planlanması ve faaliyetlerinde kalitenin artırılmasına rehberlik edecek stratejileri içermektedir. Fakültemiz hazırlamış olduğu 2015-2019 yılları Stratejik Planı ile ilkelerini, vizyonunu, misyonunu, zayıf ve güçlü yanlarını belirtmeye çalışmış, ürettiği bilgi ve yetiştirdiği Ziraat Mühendisleri, Gıda Mühendisleri ve Biyosistem Mühendisleri ile topluma verdiği hizmetle, ulusal ve uluslararası düzeyde örnek gösterilen ve en çok tercih edilen öncü Ziraat Fakültesi olma yolunda ulaşmak istediği hedefleri belirlemiştir. 
 
Dünya ticaretinin küreselleştiği ve gümrük duvarlarının kaldırılmaya başlandığı ve rekabetin arttığı bu dönemde ekonomisi önemli düzeyde tarıma ve tarıma dayalı sektörlere bağlı olan ülkemiz açısından Ziraat, Gıda ve Biyosistem Mühendisliği eğitiminin ne kadar önemli olduğu aşikârdır. Yükseköğrenimde 30 yıllık geçmişi olan Fakültemiz uygulamalı bir eğitimin gerektirdiği deneme ve demonstrasyon alanları ile tarımın her dalında teknoloji üretip ve bu teknolojiyi yayma girişiminde bulunmayı sürdürmektedir. Stratejik Plan ile bu bilgi ve değerlendirmelerin ortaya konması, bir yandan hesap verme sorumluluğunu güçlendirmekte, diğer yandan da mali saydamlığa katkı sağlamaktadır. Fakültemiz zaman içerisinde kurumsal değerlendirme çalışmasını, faaliyet raporu çalışmaları ile bunun takip eden stratejik planlama ve performans programı çalışmalarını daha da geliştirmeyi amaçlamaktadır.
 
Namık Kemal Üniversitesi Stratejik Planlama Kurulu, Fakültemiz Stratejik Planlama Komisyonu ve Fakültemiz Bölümleri Stratejik Plan Komisyonları üyelerine ve emeği geçen tüm personelimize teşekkürlerimi sunar, hazırlanan stratejik planın Fakültemizin kaynaklarının daha etkin kullanılmasına, faaliyetlerindeki etkinliğinin artırılmasına ve kurumsal kimliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamasını dilerim.
 
Prof.Dr. Ahmet İSTANBULLUOĞLU
 Ziraat Fakültesi Dekanı