Ziraat Fakültesi

YETERLİLİKLER
Bahçe Bitkileri1-Yaşam boyu öğrenim gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,2-Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi, 3-Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,4-Mesleki problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,5-Mesleki mühendislik uygulamaları (arazi ve laboratuar) için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,6-Kazanılan bilgi ve becerilerin sunum ve paylaşım kabiliyetini kazanmak,7-Güncel tarımsal problemlerin, toplumsal ve evrensel etkilerinin bilincinde olmak; girişimci ve yenilikçi çözüm ve uygulamaları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak.8-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenenleri karşılamak üzere mevcut imkânlar dâhilin de çözüm tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi9-Bireysel iş imkânları ve istihdam alanları oluşturabilme becerisi,10-Bireysel, çoklu ve farklı disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni,11-Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,12-Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri; Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi13-Araştırma tasarlama, deneme kurma ve yürütme, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,14-Alternatif ürün, yetiştirme ve değerlendirme modellemeleri yapabilme yeteneği,Bitki Koruma1-Sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi, girişimcilik ve yaratıcılık yeteneği2-Lisans ve lisansüstü düzeyde mesleki ve etik sorumluluk bilinci3-Fen bilimleri ve genel ziraat mühendisliği konularında yeterli alt yapıya sahip olma, teorik ve uygulamalı bilgileri tarımsal üretim ve çalışma alanlarında kullanabilme becerisi4-Bitkisel üretimde karşılaşılabilecek zararlı, hastalık ve yabancıot problemlerini saptama, tanılama becerisi5-Bitkisel üretimde karşılaşılabilecek zararlı, hastalık ve yabancıotlarla mücadeleye karar verme ve uygun yöntemlerle mücadele etme becerisi6-Bitki Koruma uygulamaları için gerekli temel alet ve ekipmanları kullanabilme becerisi 7-Bitki Koruma lisans ve lisansüstü düzeyindeki çalışmalarda sorumluluk alma özgüveni8-Bitki koruma lisans düzeyindeki çalışmaları paylaşlarıyla ortaklaşa yürütebilecek yeterliliğe sahip olma9-Bitki Koruma alanında proje üretme, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği bilinci, bu alanda çıkabilecek hukuksal problemlerin çözümlenmesinde farkındalık10-Bitki Koruma alanında deneme tasarlama, kurma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama yeteneğiBiyosistem Mühendisliği1-Yaşam boyu eğitimin gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme yeteneği2-Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi3-Tarımsal sulama projelerinde yönetim ve uygulama becerisi 4-Tarımsal alandaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi5-Tarımsal alanda deneme tasarlayıp kurma ve toplanan çıktıların analiz ve yorumlama yeteneği6-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak7-Modern mühendislik tekniklerini, becerilerini ve mühendislik uygulamaları için gereken hesaplama araçlarını kullanma yeteneği (laboratuvar ve atölye alet ve düzeneklerini kullanarak veri toplamak, teknik çizim hazırlamak, teknik rapor hazırlamak, teknik sunum yapmak, hesaplama araçlarını ve bilişim teknolojilerini ve paket programları etkin olarak kullanmak.) 8-Mesleki ve etik sorumluluk gereklerini kavrama ve sorumluluk alabilme9-Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, tarım makinaları alanındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanabilme becerisi10-Güncel mesleki sorunları saptama, tanımlama, takip etme, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri seçme ve uygulama becerisi11-Denemeleri tasarlama, gerçekleştirme, veri elde etme, elde edilen verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği12-Çok disiplinli ekiplerle beraber etkin bir şekilde çalışabilme yeteneği ve sorumluluk alma özgüveni13-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi14-Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisiGıda Mühendisliği1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 2-Üretim sürecinde tüm aşamaların tasarlanması, verimlilik adına yöntemlerin iyileştirilmesi, araştırma-geliştirme yapılması, yeni teknolojik yöntemlerin geliştirilmesi, üretilen maddenin niteliğinin güvence altına alınması, üretime ilişkin sorunların çözülmesi ve tüm sistemin denetim ve yönetimini; Gıda Güvenliği, birincil üretimden başlayarak, tüketicinin gıda maddesi ile buluştuğu noktaya kadar tüm aşamalarda, gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü olumsuz etkinin giderilmesi için alınan önlemler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi3-Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi 4-Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 5-Nitelikli araştırma tasarlama ve uygulama bilgi ve becerisi, Bir sistemi, sistem bileşenlerini yada süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi6-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi7-Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi8-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 9-Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 10-Matematik, fen bilimleri ve Gıda Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli alt yapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi11-Gıda Üretimi, Kalite Kontrolü, ve Ürün Geliştirme, Ürün kalitesinin artırılması, gıda güvenliği ve mikrobiyoloji alanlarında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmak12-Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi13-Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi; sorumluluk alma özgüveni 14-Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi ve kaynaklarını kullanabilme becerisi Tarım Ekonomisi1-Ulusal ve uluslararası tarım politikalarını kavramak, amaç ve araçlarını öğrenerek, ülkesel ve bölgesel düzeyde politikalar oluşturabilme ve yorumlama becerisi2-Tarım, Tarımsal sanayi ve kaynak ekonomisinin temel ilke ve kavramlarını öğrenme,3-Tarım sektörü ile ilgili mikro ve makro verilerin sayısal yöntemler ile analiz edilip yorumlanması yeteneği4-Tarımsal yayım ve köy sosyolojisi konusunda temel bilgilere sahip olma ve çiftçilere yeniliklerin aktarılması, etkin iletişim kurma ve öğrenme yeti ve becerisi5-Tarım işletmelerinin yönetimi, organizasyonu ve planlaması konusundaki temel ilke ve yöntemlerin öğrenilmesi ve tarım işletmelerinde uygulanması,6-Tarım işletmelerinin muhasebe kayıtlarının tutulması, finansal analiz yöntemlerinin kavranması ve finansman sorunlarının çözümü,7-Tarım, hayvancılık, gıda ve imalat sanayi yatırım projelerinin fizibilite raporlarını hazırlama ve değerlendirme becerisi,8-Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması ve pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve uygulama becerisi,9-Kooperatifçilik ve üretici örgütlenmesinin evrensel ilkeleri, değerleri ve uygulamaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi,10-Hem tarımın teknik konularında (tarla bitkileri, bahçe bitkileri, hayvancılık, tarım ürünleri teknolojisi gibi) hem de ekonomi bilimi, işletmecilik, pazarlama, kooperatifçilik, proje hazırlama, tarımsal yayım, tarım politikaları, planlama, finansman ve muhasebe gibi sosyal bilimlerin temel ilke ve kavramlarına ilişkin bilgi sahibi olma, 11-Gıda, tarımsal girdi ve tarımla ilgili diğer işletmelerin yönetimi ve organizasyonu12-Değer biçme yöntemlerini öğrenerek, tarımsal malların (arazi, bina, alet ve makine) değerlerini belirleme becerisi13-Çevre ekonomisinin temel kavramlarını öğrenerek, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına ilişkin küresel politikaları öğrenme ve yorumlama, çevre yönetimi ve çevresel değerleme yöntemlerini kavrayabilme becerisi 14-Bilişim teknolojileri hakkında temel bilgilerin kazandırılması, muhasebe, istatistik ve ofis uygulamalarına yönelik paket yazılımları kullanabilme becerisi15-Bilimsel araştırmaların hazırlanmasında gerekli olan kaynaklara ve verilere güncel teknolojileri kullanılarak (kütüphane, online veritabanları, sosyal ağlar vb) ulaşma becerisiTarım Makineleri1-Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin iletişim kurma yeteneği2-Yaşam boyu eğitimin gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme yeteneği3-Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi4-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak. 5-Modern mühendislik tekniklerini, becerilerini ve mühendislik uygulamaları için gereken hesaplama araçlarını kullanma yeteneği (laboratuvar ve atölye alet ve düzeneklerini kullanarak veri toplamak, teknik çizim hazırlamak, teknik rapor hazırlamak, teknik sunum yapmak, hesaplama araçlarını ve bilişim teknolojilerini ve paket programları etkin olarak kullanmak.) 6-Mesleki ve etik sorumluluk gereklerini kavrama ve sorumluluk alabilme 7-Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, tarım makinaları alanındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanabilme becerisi8-Güncel mesleki sorunları saptama, tanımlama, takip etme, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri seçme ve uygulama becerisi9-Denemeleri tasarlama, gerçekleştirme, veri elde etme, elde edilen verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği10-Çok disiplinli ekiplerle beraber etkin bir şekilde çalışabilme yeteneği ve sorumluluk alma özgüveni11-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi12-Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisiTarımsal Biyoteknoloji1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi2-Tarımsal Biyoteknoloji Lisans Programı bir Ziraat Mühendisliği Lisans öğretim programı olarak açılmıştır; dolayısıyla bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri ile beraber kullanabilme becerisine sahip olmak3-Tarımsal biyoteknoloji konusunda deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi4-Tarımsal Biyoteknoloji kapsamındaki herhangi bir konuda proje tasarlama geliştirme ve uygulama becerisine sahip olmak5-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak6-Mesleki ve etik sorumluluk bilinci7-En az bir yabancı dili etkin şekilde kullanabilme becerisi8-Biyoteknoloji ve mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisine sahip olmak9-Biyoteknoloji ve mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler seçme ve uygulama becerisine sahip olmak10-Biyoteknoloji uygulamalarında gerek bireysel çalışma gerekse de ekip çalışmasının gerektirdiği bilinç ve sorumluluğa sahip olma 11-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni,12-Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisiTarımsal Yapılar ve Sulama1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci2-Tarımsal Yapılar ve Sulama projelerinde yönetim ve uygulama becerisi 3-Tarımsal Yapılar ve Sulama mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi4-Tarımsal Yapılar ve sulama Lisans düzeyindeki çalışmaları paydaşları ile ortaklaşa yürütebilecek yeterliliğe sahip olma5-Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında deneme tasarlayıp kurma ve toplanan çıktıların analiz ve yorumlama yeteneği6-Sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi, girişimcilik ve yaratıcılık yeteneği7-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; Bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi8-Matematik, Fen bilimleri ve Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili mühendislik konularında yeterli alt yapıya sahip olma; Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamaları bilimleri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi9-Lisans ve Lisansüstü düzeyde mesleki ve bilimsel etik sorumluluk bilinci10-Bu dalla ilgili her türlü bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi11-Bilim ve teknolojideki yenilikleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisiTarla Bitkileri1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi2-Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme ve istenenleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında projelendirme becerisi, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi,3-Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi,4-Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi,5-Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi,6-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi,7-Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,8-Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,9-İlgili oldukları mühendislik konularındaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,10-Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,11-Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi12-Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, verileri biyometrik olarak değerlendirme, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi,13-Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni,14-Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,Toprak Bilimi ve Bitki Besleme1-Toprakların oluşum süreçlerini irdeleme ve toprakların fiziksel, kimyasal, biyolojik özelliklerini tanıma,2-Toprakların kimyasal özelliklerini belirlenmesi, kimyasal özelliklerin, toprak verimliliği ile ilişkisi ve kimyasal analiz sonuçlarının rapor haline getirerek bunları yorumlama özelliğinin kazandırılması.3-Toprakların fiziksel özelliklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve uygun olmayan koşulların düzeltilebilmesi amacıyla yeni uygulamaları yapabilme.4-Toprak - bitki - gübre analizlerini yapabilme ve yeni yöntemler geliştirme5-Toprağın biyolojik döngüleri ve bu süreci sağlayan mikroorganizma grupları ile ilişkisinin irdelenmesi.6-Sulama suyu özelliklerinin belirlenmesi, sulama sularının kimyasal özeliklerine göre sınıflandırılması ve bu sonuçların rapor haline getirebilme becerisinin kazandırılması.7-Jeoloji, jeomorfoloji ve diğer yerbilimler ile toprak bilimi ilişkisini kurabilme ve toprağın özelliğini tanımlayabilme. 8-Erozyon çeşitlerinin belirlenmesi ve toprak su koruma projelerini hazırlayabilme yeteneğinin kazandırılması9-Doğal kaynakların kullanımını, çevre sorunlarının tarımdaki etkilerini irdeleme becerisinin kazandırılması.10-Bitki yetiştirme koşullarının irdelenmesi, organik tarımda temel bitki besleme yöntemlerinin tanıtılması, bitkilerin gübre ihtiyaçlarının saptanması ve sorunların belirlenmesi ve çözümüne yönelik öneri yapabilme, gübreleme teknikleri ve gübre üretimi, tüketim sorunlarının incelenmesi.11-Arazi kullanımında ayrıntılı toprak haritalarının önemi, toprak etüd ve haritalama raporlarının ve haritalarının hazırlama tekniklerinin pratiğe aktarılması, toprakların sınıflandırılması ve değerlendirilmesini yapabilme yeteneğinin kazandırılması.Ziraat Mühendisliği1-Ziraat Mühendisliği mesleği ile ilgili mesleki ve etik sorumluluk bilincini oluşturabilme2-Yaşam boyu öğrenme bilincini oluşturabilme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri tarımsal üretime aktarabilme becerisi,3-Tarımsal üretim uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi,4-Tarımsal üretim sistemini, sistemin bileşenlerini ya da süreci analiz edebilme, bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi,5-Tarımsal üretimle ilgili problemleri saptama, tanımlama formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,6-Tarımsal üretimle ilgili her türlü proje yürütebilme yeteneği, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı ve iş güvenliği konularında bilinç oluşturabilme, tarımsal üretim uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık yaratabilmek,7-Tarımsal üretimle ilgili her türlü bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ile diğer bilgi kaynaklarını etkin kullanabilme becerisi,8-Tarımsal üretimle ilgili deneme desenleri oluşturabilme, tasarladıkları denemeleri gerçekleştirebilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz edebilme ve yorumlayabilme becerisi,9-Tarımsal üretimle ilgili bireysel ve multi disipliner çalışmalarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma bilincinin oluşturulması,10-Tarımsal üretimin her kademesindeki kişilerle Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisi; en az bir yabancı dil bilgisinin oluşturulabilmesi,11-Tarımsal üretimdeki çözümlerin ve uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkileri ile ilgili bilinç oluşturabilme, girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalık yaratabilme ve çağın sorunları hakkında bilgili olabilme becerisi oluşturma12-Matematik, fen bilimleri ve ziraat dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri ziraat mühendisliği çözümleri için beraber kullanabilme becerisi,Zootekni1-Zootekni mesleği ile ilgili mesleki ve etik sorumluluk bilincini oluşturabilme,2-Yaşam boyu öğrenmenin gerektiği bilincini oluşturabilme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilme becerisi,3-Matematik, fen bilimleri ve ziraat dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri ziraat mühendisliği çözümleri için beraber kullanabilme becerisi,4-Hayvansal üretim uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi,5-Hayvansal üretim sistemini, sistemin bileşenlerini ya da süreci analiz edebilme, istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlayabilme becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi,6-Hayvansal üretimle ilgili problemleri saptama, tanımlama formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,7-Hayvansal üretimle ilgili her türlü proje yürütebilme yeteneği, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı ve iş güvenliği konularında bilinç oluşturabilme, hayvansal üretim uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık yaratabilmek, 8-Hayvansal üretimle ilgili her türlü bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ile diğer bilgi kaynaklarını etkin kullanabilme becerisi,9-Hayvansal üretimle ilgili deneme desenleri oluşturabilme, tasarladıkları denemeleri gerçekleştirebilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz edebilme ve yorumlayabilme becerisi,10-Hayvansal üretimle ilgili bireysel ve multidisipliner çalışmalarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma bilincinin oluşturulması,11-Hayvansal üretimin her kademesindeki kişilerle Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisi; en az bir yabancı dil bilgisinin oluşturulabilmesi,12-Hayvansal üretimdeki çözümlerin ve uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkileri ile ilgili bilinç oluşturabilme, girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalık yaratabilme ve çağın sorunları hakkında bilgili olabilme becerisi oluşturma,

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ